Voortgangsrapportage 2022

Titel onderzoek
Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en aanvullende immuuntherapie

Participanten
Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Rianne Vaes, Prof. Dr. Marc Vooijs, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Abhishek Garg

Doel onderzoek
Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij toediening na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt veranderingen in het afweersysteem, maar het is onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In deze studie onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om immuun-profielen te kunnen identificeren die in de toekomst kunnen helpen bij het opzetten van individuele immunologische behandelstrategieën.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd

  1. De IPON-1 trial (“Immune-Profiling Of patients with stage III NSCLC”) werd gestart. Er werden 113 patiënten met stadium III NSCLC gescreend voor de inclusiecriteria, waarvan er 92 voldeden aan de inclusiecriteria. Uiteindelijk werden er 26 patiënten in de studie geïncludeerd. Ongeveer de helft van de patiënten kon niet in de studie opgenomen worden omdat om logistieke redenen de bloedafname niet voor de start van de chemotherapie kon gebeuren. De andere helft kon niet geïncludeerd worden omdat de extra bloedafnames als te belastend werden ervaren door de patiënt.nmiddels werd een amendement door de METC goedgekeurd om de logistieke problemen aan te pakken.
     
  2. Om de prognose van patiënten met stadium III NSCLC beter te kunnen bepalen werden serumsamples uit de biobank studie gebruikt (IPON-2 studie). In 489 patiënten zullen in een multiplex panel eiwitten bepaald die naast de klinische factoren prognostisch kunnen zijn. De selectie van eiwitten bouwt verder op de al eerder gepubliceerde ICD-studie. Het is de verwachting dat de resultaten in 2023 bekend zullen zijn en indien positief zal een implementatie plan voor de kliniek geschreven worden.
     
  3. De snelle tumorkweken werden verder geoptimaliseerd waardoor het nu mogelijk is om longtumor cellen van patiënten in het lab te kweken (IPON-3 studie). In dit kweek model behouden de gevormde tumor structuren de structurele eigenschappen van de oorspronkelijke tumor. De response op chemotherapie en op radiotherapie, zowel op fotonen als protonen, werd in dit ex vivo systeem op punt gesteld.In 2022 hebben we over dit onderwerp 2 artikels gepubliceerd, één in het toptijdschrift Annals of Oncology met een impact factor van 32.976 en één in European Journal of Cancer (impact factor 9.162).


Plannen voor de komende periode
1. Verdere rekrutering in de IPON-1 studie.
2. Uitwerken van en bekomen van funding voor de IPON-2 en IPON-3 studies.

Sluit de enquête