Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017

Inleiding
Dit jaarplan is gemaakt op basis van de business case 2016 – 2018.  In deze business case wordt aangegeven wat het beleid voor de komende jaren op het gebied van werven en besteden is. Het beleid is gericht op het uitbreiden van bestaande activiteiten, met realistische cijfers en ambitie. We werken er naar toe om in 2017 te voldoen aan een geaccepteerde norm van 25% kosten.

De focus die in 2016 ingezet is, wordt gecontinueerd in 2017. We richten ons op acties derden  (vrijwilligers), grote gevers en nalatenschappen enerzijds en in het bijzonder op het uitbreiden van het zakelijke netwerk en het sportieve evenement Five4Five anderzijds. Voor wat betreft de laatstgenoemde uitbreiding heeft een brainstorm plaatsgevonden met het bestuur van de business vrienden, die zich gecommitteerd hebben voor een verdubbeling van het begrote bedrag.

De structurele samenwerking met Zuyderland MC (voorheen atrium en Orbis) heeft helaas vertraging opgelopen. Afgelopen juli zou er gestart worden met straatwerving in de hal van Zuyderland MC. Dit bleek niet haalbaar voor het Zuyderland.

Uit analyses blijkt dat het merendeel van de donateurs uit Maastricht en omgeving komt. Hieruit kunnen we concluderen dat er nog een groot wervingsgebied te winnen valt.

Hierna volgt de aanpak op basis van de business case.

In  2017  wordt geworven voor de volgende projecten:

 • Prof. dr. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer cohort study.
 • Dr. L. Wieten e.a.: Natural Killer cells
 • Prof. dr. R. Beets-Tan e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of axillary lymph nodes using gadofosveset.
 • Prof. dr. Ph. Lambin e.a.: Exploiting intra tumour heterogeneity with heterogeneneous irraddiation: a combined preclinical and clinical approach.

Activiteiten:

 • Donateurswerving en behoud
  Zoals aangegeven in de Business Case  kan beperkt geworven worden in het Maastricht UMC+. Toch blijft het uitbreiden van het donateurenbestand een must. Alhoewel het opzegpercentage laag is, zal het bestand zeker nog moeten groeien. Zonder de inzet van straatwerving zien we weinig spontane aanmeldingen van nieuwe donateurs. De doelstelling voor dit jaar is het werven van 750 nieuwe donateurs.
  Behoud van bestaande donateurs wordt steeds belangrijker. De gever wil weten wat er met zijn geld gebeurt. Hij geeft het liefst aan zijn eigen dokter in zijn eigen ziekenhuis. Betrokkenheid wordt verhoogd omdat het fonds mensen de gelegenheid biedt artsen/onderzoekers op andere manieren te ontmoeten en de mogelijkheid heeft mensen uit te nodigen voor een “kijkje in de keuken” van het ziekenhuis. hun gift gebeurt en speelt het fonds in op de wensen van de donateur, transparant, impact en betrokkenheid.
  De donateurs ontvangen gemiddeld 3 keer per jaar een nieuwsbrief.Verder worden ze uitgenodigd voor een donateursbijeenkomst verzorgd door artsen/onderzoekers .
  Ook ontvangen ze een uitnodiging  voor evenementen zoals Five4Five e/o acties georganiseerd door derden.

 • Businessvrienden van Kankeronderzoekfonds Limburg
  In 2016 zijn we actief aan de slag gegaan met het vergroten van het netwerk van Business Vrienden.
  Naar aanleiding van een uitgebreide brainstormsessie met het bestuur van de Business Vrienden zijn de volgende activiteiten afgesproken:

  Business Vrienden
  De Business Vrienden organiseren twee bijeenkomsten per jaar in het Maastricht UMC+ Tijdens deze bijeenkomsten worden Vrienden geïnformeerd over het fonds, kunnen deelnemers netwerken, vernemen zij waar het ziekenhuis mee bezig is en wordt een onderzoeksproject toegelicht door een arts/onderzoeker gevolgd door een rondleiding. Afgesproken is dat dit concept in 2017 gehandhaafd blijft gezien de positieve reacties van de deelnemende Vrienden. Daarnaast zal in 2017 gericht buiten Maastricht gezocht worden naar nieuwe Vrienden om zo de club voldoende groeimogelijkheden te geven.
  Doelstelling is dat er in 2017 20 nieuwe Vrienden geworven worden door het bieden van een aantrekkelijk programma.

  Acties van andere Vrienden
  Vrienden van de Businessclub organiseren zelf ook evenementen waaronder een Rally, een Golftoernooi etc.

  Five 4 Five
  In 2017 wordt voor de 4e keer een groot fiets-, wandel- en loop event, “Five4Five” op 20 mei 2017 georganiseerd. Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze sportieve happening uit te laten groeien tot een succesvol fondsenwervend evenement.

 • Acties derden
  Gezien het groeiende aantal acties derden kunnen we de lijn doortrekken en aannemen dat het aantal acties in 2017 blijft stijgen. Acties worden aangemoedigd door testimonials (in nieuwsbrieven, op website en vooral via social media) en uiteraard door onze ambassadeurs. Het participeren vanuit KOFL zal bestaan uit het faciliteren van acties door middel van het inzetten van eenvoudige communicatiemiddelen, social media en/of het op verzoek vervullen van een regisseursrol.
  In de maand oktober zal extra aandacht gevraagd worden voor borstkanker door de campagne Limburgse Decolletés. De campagne richt zich op winkeliers, bedrijven en horeca-ondernemers die in de maand oktober producten aanbieden waarvan een deel van de verkoop naar het fonds gaat. In 2017 starten we een campagneteam, bestaande uit vrijwilligers met netwerken, die ons behulpzaam kunnen zijn bij het uitrollen van deze campagne.

 • Major Donors
  In 2017 starten we met een grote giften programma met een focus op de artsen die ons hierbij behulpzaam kunnen zijn door ons in contact te brengen met potentiële grote gevers.

 • Schenken en nalaten
  Focus voor Schenken en nalaten ligt op naamsbekendheid en pro-actief informeren over de mogelijkheden die er zijn om KOFL op te nemen in een nalatenschap, een periodieke schenking vast te leggen of een Fonds op Naam te starten. Het informeren van belangstellenden en de samenwerking met notarissen, private bankers en kanalen zoals de regiogids, notarisagenda, Dikke Blauwe etc. vormen een onderdeel hierin. Verder brengen we dit onderwerp onder de aandacht door het publiceren van testimonials in de nieuwsbrief. 
Sluit de enquête