Voortgangsrapportage 2021

Prof. Dr. Dirk De Ruysscher

‘Beliefs do not change facts. Facts should change beliefs’

Titel onderzoek
Het herkennen van veranderingen van het afweersysteem in patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker die worden behandeld met gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie en aanvullende immuuntherapie

Participanten
Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Rianne Vaes, Prof. Dr. Marc Vooijs, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Abhishek Garg

Doel onderzoek
Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij toediening na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt veranderingen in het afweersysteem, maar het is onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In deze studie onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om immuun-profielen te kunnen identificeren die in de toekomst kunnen helpen bij het opzetten van individuele immunologische behandelstrategieën.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd
Om patiënten te kunnen identificeren die baat hebben bij chemo- en/of radiotherapie in combinatie met immuuntherapie, hebben we dringend prognostische en voorspellende immunologische biomarkers nodig. In 2021 zijn de volgende vooruitgangen gerealiseerd:

  1. Een review artikel is gepubliceerd (Vaes et al. Cells 2021, 10(4), 930) over mogelijke immuun-gerelateerde biomarkers in patiënten met kanker die zijn behandeld met bestraling. We hebben de klinische relevantie van deze biomarkers besproken en belangrijke aspecten waarmee in toekomstige studies rekening moet worden gehouden.
     
  2. In een exploratieve prospectieve studie hebben wij voor en tijdens de behandeling verschillende circulerende immuun-gerelateerde eiwitten geïdentificeerd die zijn gerelateerd aan de ziektevrije overleving in patiënten met NSCLC. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het journal Cancers (Vaes et al. Cancers 2021, 13(24), 6259.)
     
  3. In Q1 van 2021 is het onderzoeksprotocol van de vervolg trial, de IPON-1 trial (“Immune-Profiling Of patients with stage III NSCLC”), goedgekeurd door de METC. Dit is een prospectieve fase II trial waarbij voor en tijdens de behandeling op vooraf vastgestelde tijdspunten bloed wordt afgenomen bij de patiënt. Deze bloedsamples worden in een later stadium van deze studie uitgebreid geanalyseerd voor het identificeren van de behandeling-geïnduceerde immuun veranderingen. In Q2 is deze trial opengegaan voor de inclusie van patiënten met stadium III NSCLC.
     
  4. Het long tumor organoïden platform is verder geoptimaliseerd waardoor het nu mogelijk is om long tumor cellen van patiënten in het lab te kweken. In dit kweek model behouden de gevormde tumor structuren de structurele eigenschappen van de oorspronkelijke tumor.

Plannen voor de komende periode
De eerste bevindingen uit de exploratieve prospectieve studie zullen wij gaan valideren in grotere patiënten groepen. In de biobank van Maastro zitten bloedsamples opgeslagen van meer dan 800 patiënten met longkanker. Deze bloed samples zullen wij gaan gebruiken voor het identificeren van prognostische immuun-gerelateerde biomarkers. Gelijktijdig zullen wij het long tumor organoïden platform gaan gebruiken voor het opzetten van een predictie model om de effecten van de behandeling van longkanker beter te kunnen voorspellen.
 

Sluit de enquête