Onderzoeksresultaten 2019

Optimaliseren van immuun stimulatie van radiotherapie met protonentherapie versus fotontherapie bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker

Participanten
Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Dr. Marc Vooijs, Prof. Abhishek Garg, Drs. Rianne Vaes

Doel onderzoek

Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij toediening na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt immunologische veranderingen, maar het is onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In deze studie onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om de optimale immuun stimulatie te bepalen waarmee in de toekomst individuele immunologische behandelstrategieën kunnen worden opgezet. Het identificeren van de effecten van behandeling op immuun cellen en de functionele consequenties hiervan is hiervoor essentieel. 

Wat is in de laatste periode gerealiseerd

In een recente exploratieve studie hebben wij laten zien dat patiënten die bestraald zijn met fotonen een verlaagde NK- en T-cel activiteit hebben. Functionele testen met serum van deze patiënten wijzen op een sterke onderdrukking van het immuunsysteem. Hoewel deze patiënten zijn bestraald met fotonen, hetgeen dat immunologische veranderingen veroorzaakt, wijzen deze resultaten op de afwezigheid van een systemisch functionele immuun stimulatie.
In een vervolgstudie gaan wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC onderzoeken. In november 2019 is dit project gehonoreerd door KankeronderzoekFonds Limburg.

Plannen voor de komende periode

Wij zijn reeds gestart met het opstellen van een onderzoeksprotocol voor het verkrijgen van toestemming van de medisch ethische toetsingscommissie. We verwachten in Q4 te kunnen starten met de inclusie van patiënten voor de desbetreffende studie. Tijdens de behandeling zal op vooraf vastgestelde tijdspunten bij de patiënt bloed worden afgenomen. Deze bloedsamples zullen in een later stadium van deze studie worden onderzocht op verschillen in circulerende immuun-gerelateerde factoren en de functionele effecten daarvan op immuun cellen.

Parallel aan de opstartfase van deze klinische studie gaan wij het directe effect van radiotherapie op longtumor organoïden onderzoeken. Tumor organoïden zijn driedimensionale stamcelkweken waarvan de structurele en functionele eigenschappen van de oorspronkelijke tumor behouden blijven. Door deze tumor organoïden te bestralen kunnen we onderzoeken 1) welke factoren door de tumor worden uitgescheiden en 2) welke functionele effecten deze factoren hebben op immuun cellen.

'Beliefs do not change facts. Facts should change beliefs

Sluit de enquête