Onderzoeksresultaten 2014

Doel van het onderzoek

Het opzetten van een Limburgbreed High-risk Colorectal Cancer (LCC) cohort door:

(1) uitbreiding van werving van patiënten voor de EnCoRe-studie (Energy for Life after ColoRectal Cancer) en voortzetting van de Biobank Erfelijke Darmkanker (BED) Parelsnoer;
(2) het opzetten van een database en beheersysteem voor het LCC-cohort; en
(3) het voorbereiden van wetenschappelijke projectvoorstellen om middelen te genereren die voortzetting van lopende projecten garanderen en die verder onderzoek met data van het LCC-cohort mogelijk maken.

Het doel voor de langere termijn is het identificeren van gecombineerde risicoprofielen (op basis van klinische- en leefstijlfactoren en moleculaire markers) ten behoeve van gepersonaliseerde tertiaire preventie en behandeling van dikkedarmkanker.

Resultaten 2014

Uitbreiding van de EnCoRe-studie en voortzetting van de BED Parelsnoer

De werving van studiedeelnemers voor de EnCoRe-studie is in 2014 uitgebreid naar twee centra, namelijk het VieCuri Medisch Centrum (MC) te Venlo-Venray (feb) en het Orbis Medisch Centrum (MC) te Sittard-Geleen (okt). In beide centra hebben voorbereidende overleggen met specialisten plaatsgevonden, alsmede goedkeuring van centrale METC en Raden van Bestuur. Tevens was een uitbreiding van het logistiek systeem van toepassing (LOGIS, ontwikkeld door MEMIC) en implementatie van studieprocedures in de praktijk in samenwerking met specialisten/verpleegkundigen/nurse practitioners.

Het Alpe d’HuZes/KWF project (UM2012-5653) maakt verlenging van inclusie en follow-up van EnCoRe mogelijk. Dit project (gestart in januari 2013) heeft als doel het ontwikkelen en valideren van een predictiemodel voor de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors, in samenwerking met Wageningen Universiteit en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De dataverzameling voor de eerste fase van het project (ontwikkeling predictiemodel) is in 2014 afgerond.

Omdat het voor patiënten belastend is de informatie voor meerdere studies afzonderlijk te ontvangen, is toestemming gevraagd bij de METC azM/UM om de patiënteninformatie voor EnCoRe en BED Parelsnoer samen te voegen, echter met een negatief resultaat. Hierdoor zijn dit jaar maar 5 patiënten voor BED Parelsnoer geïncludeerd.

Wetenschappelijke output (publicaties en presentaties)  

  • Het artikel ‘Lifestyle advice and changes in lifestyle behavior as reported by colorectal cancer survivors up to 10 years post-diagnosis’ gebaseerd op data van de cross-sectionele EnCoRe-studie, is in voorbereiding. De resultaten zijn als poster gepresenteerd tijdens de ‘Masterclass Diet and Cancer’ (Wageningen, oktober 2014) en GROW Science Day (Maastricht, november 2014).
  • Het artikel ‘Both self-reported light and moderate-to-vigorous physical activity are associated with health-related quality of life in colorectal cancer survivors’ is ingediend bij Medicine & Science in Sports & Exercise. De resultaten beschreven in dit artikel zijn door M. Bours mondeling gepresenteerd tijdens de ‘Masterclass Diet and Cancer’ (oktober 2014, Wageningen).
  • Een artikel getiteld ‘Dietary changes and dietary supplement use, and underlying motives for these habits reported by colorectal cancer survivors of the PROFILES registry’ is ingediend bij het British Journal of Nutrition. De resultaten zijn als poster gepresenteerd op het nationaal congres van de Vereniging voor Epidemiologie te Leiden (WEON, 6 juni 2014).
  • Een systematische review getiteld ‘Predictors of health-related quality of life of colorectal cancer survivors: a systematic review using the International Classification of Functioning, Disability and Health as bio-psychosocial framework’ wordt voorbereid en zal naar verwachting in de eerste helft van 2015 worden ingediend. 
  • De METC azM/UM heeft in augustus 2014 het kwalitatieve onderzoeksvoorstel getiteld ‘The influence of diagnosis and treatment of colorectalcancer on societal participation of long-term survivors’ goedgekeurd. Studenten interviewen circa 10 deelnemers van EnCoRe om de impact van diagnose en behandeling op sociale participatie te onderzoeken.

Projectaanvragen

  • Ingediend: ‘A multivariable PREdiction model for prognosis of stage II COlorectal cancer using clinicopathological and molecular MARKers: PRECOMARK’. Hoofdaanvrager: Prof.dr. M. van Engeland (ingediend bij Stichting Alped’HuZes/KWF, aug-2014).
  • Ingediend: ‘Application of systems biology approaches for enhanced diagnostic and prognostic forecasting in colorectal cancer (COLO-System)’. Hoofdaanvrager: Dr. M. Jenab, IARC in Lyon (ingediend bij EU Horizon2020, okt-2014).
  • Gehonoreerd: ‘Biomarkers related to folate-dependent one-carbon metabolism in CRC recurrence and survival’. Hoofdaanvrager: Dr. A.Gsur, Medical University of Vienna (TRANSCAN/KWF).
  • Gehonoreerd: ‘Body composition and colorectal cancer recurrence and survival’. Hoofdaanvrager: Prof. dr.E. Kampman, Wageningen Universiteit (WCRF).
  • Gehonoreerd: ´SYStemsbiology approach TOwards targeted Personilized Prevention of chronic diseases in the ‘obese system’ (SYSTOPP; interne aanvraag voor nieuw op te zetten Instituut voor Systeem Biologie; hoofdaanvragers: Prof. Dr. I. Arts en T.M. de Kok).

Toekomstplannen

Wetenschappelijke publicaties zullen geschreven worden op basis van beschikbare data van het cross-sectionele deel van de EnCoRe-studie, o.a. op het gebied van voedingssupplementen en op het gebied van participatie. Ook zal het predictiemodel voor kwaliteit van leven van dikkedarmkanker survivors worden ontwikkeld en intern gevalideerd. Hierover zullen 1 of 2 artikelen worden geschreven. Tenslotte zullen we subsidies trachten te verwerven voor projecten om aanvullende analyses te doen van beschikbare data.

 

start, actie, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

 

Sluit de enquête