Onderzoeksresultaten 2013

EnCoRe studie:

Het doel voor de langere termijn is het identificeren van gecombineerde risicoprofielen (op basis van moleculaire markers en klinische en leefstijlfactoren) ten behoeve van gepersonaliseerde tertiaire preventie en behandeling van dikkedarmkanker.
Prof. dr. ir. M. Weijenberg

 

Doel van het onderzoek

Het opzetten van een Limburg-breed (High-risk) Colorectal Cancer (LCC) cohort door:

1. Uitbreiding van werving van patiënten voor de ‘Energy for Life after ColoRectal Cancer’(EnCoRe)-studie naar de regio en voortzetting van de Biobank Erfelijke Darmkanker (BED) Parelsnoer.
2. Het opzetten van een database en beheersysteem voor het LCC-cohort.
3. Het voorbereiden van wetenschappelijke projectvoorstellen om middelen te genereren die voortzetting van lopende projecten garanderen en die verder onderzoek met data van het LCCcohort mogelijk maken.

Het doel voor de langere termijn is het identificeren van gecombineerde risicoprofielen (op basis van moleculaire markers en klinische en leefstijlfactoren) ten behoeve van gepersonaliseerde tertiaire preventie en behandeling van dikkedarmkanker.

Wat is in de laatste periode gerealiseerd

Bij de start van het project, op 1 april 2013, zijn 2 medewerkers op postdoc niveau aangesteld (totaal 0,8 fte), te weten José Breedveld-Peters (0,6 fte) en Martijn Bours (0,2 fte).

1. Uitbreiding van de EnCoRe-studie en voortzetting van de BED Parelsnoer
1.1 Voor de EnCoRe-studie is een uitbreiding naar een extra centrum (het VieCurie Medisch Centrum (MC) te Venlo) voorbereid en zal op korte termijn geëffectueerd worden. De voorbereidende activiteiten betroffen o.a. het maken van samenwerkingsafspraken met mevrouw Janssen-Heijnen, klinisch epidemioloog in VieCuri MC, medewerking vragen van betrokken medisch specialisten (juni 2013), indiening van een amendement voor toevoeging van het VieCuri MC bij de oordelende Medische Ethische Toetsingscommissie azM/ UM (augustus 2013) en het verkrijgen van goedkeuring van de Raad van Bestuur van het VieCurie MC. Nadat goedkeuring door de oordelende METC is eind november ook definitieve toestemming van de Raad van Bestuur van het VieCuri MC verkregen voor de uitvoering van de EnCoRe-studie in Venlo. Hierna zijn alle praktische voorbereidingen gestart (november/ december 2013), o.a. aanpassing lokale werkwijze en het inwerken van alle betrokkenen.
1.2 Predictie-project: In januari 2013 is een nieuw project gestart waarmee de inclusie en followup voor EnCoRe verlengd kan worden met een periode van 9 maanden tot eind 2016. In dit project wordt samengewerkt met Wageningen Universiteit, Universiteit Tilburg en het Integraal Kankercentrum Zuid te Eindhoven om een predictiemodel voor kwaliteit van leven te ontwikkelen en valideren in een drietal cohorten van ex-colorectaalkankerpatiënten (Alpe d’HuZes, UM2012-5653).
1.3 Voortzetting BED Parelsnoer: Werving van deelnemers voor het BED Parelsnoer cohort wordt gecontinueerd via de poli erfelijke darmkanker in het azM. Op 31-12-2013 zijn in BED Parelsnoer in Maastricht 207 patiënten geïncludeerd.

2 Opzetten van een logistiek systeem voor het uitbreiden van de EnCoRe-studie naar andere centra:
Uitbreiding van het logistieke systeem voor het monitoren van patiënteninclusie en follow-up metingen is gerealiseerd, als voorbereiding op de start van de EnCoRe-studie in Venlo (oktober/ november 2013).

3 Wetenschappelijke projectvoorstellen:
3.1 In september is een onderzoeksvoorstel ingediend bij Stichting Alpe d’Huzes. Hierin wordt voorgesteld de BED Parelsnoer populatie verder uit te breiden, een nieuwe leefstijlinterventie op maat te ontwikkelen en een RCT op te zetten om de implementatie en (kosten-)effectiviteit van deze leefstijlinterventie te evalueren. Bij goedkeuring zal hiermee de inclusie van patiënten in Parelsnoer kunnen worden verlengd en tevens zullen dan enkele follow-up metingen worden toegevoegd.
3.2 In september 2013 is een door het Alpe d’HuZes/ KWF gesubsidieerd, nieuw onderzoeksproject naar vitamine D status bij colorectaalkankerpatiënten gestart, waarbij moleculaire analyses zullen worden uitgevoerd bij een gecombineerde onderzoekspopulatie van lopende studies in Wageningen (de COLON-studie) en Maastricht (de EnCoRe-studie).
3.3 In oktober 2013 is bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum een onderzoeksvoorstel ingediend waarin een MUMC-brede oncologie onderzoeks-infrastructuur wordt ontwikkeld, die direct aansluit op de praktijk van de zorg en op bestaande informatiesystemen.
3.4 In oktober 2013 is vanuit de Wageningen Universiteit een vooraanmelding gedaan bij het World Cancer Research Fund (WCRF) voor een gezamenlijk onderzoeksproject naar de relatie tussen sarcopenie bij diagnose (geschat m.b.v. CT scans) en overleving. In december is het bericht gekomen dat dit project uitgewerkt mag gaan worden.
3.5 Eind 2013 is een interne projectaanvraag ingediend in het kader het nieuw op te zetten Instituut voor Systeem Biologie. In dit project proberen we de moleculaire overeenkomsten tussen verschillende ziektes met overlappende oorzaken te ontrafelen. Bij honorering zullen de data van de EnCoRe-studie hiervoor worden ingezet.

Wat zijn de plannen voor de komende periode

1.1 Begin 2014 zal patiëntenwerving voor de EnCoRe-studie in het VieCuri MC starten. In de loop van 2014 zal uitbreiding naar een extra medisch centrum in de regio worden voorbereid.
1.2 Wetenschappelijke publicaties zullen geschreven worden op basis van beschikbare data van het cross-sectionele deel van de EnCoRe-studie, o.a. op het gebied van (veranderingen in) voeding en voedingspatronen en lichaamssamenstelling (gemeten m.b.v. CT-scans).
2. Extra subsidies zullen geworven worden voor projecten over biomarkers en interactie met leefstijl.

start, actie, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

Geef, doneer, online, kankeronderzoek, darmkanker, dikke darm, encore studie, Limburg, geven, doneren, kanker

 

Sluit de enquête